user_mobilelogo

Liesbet - Zorgcoördinator

Samen met Karien sta ik in voor de zorg. Hierbij vervul ik de rol van coördinator voor de volledige school. Hiernaast sta ik in voor de zorg op klasniveau in de groepen 4-5 en 6.
De talenten van de kinderen mee ontwikkelen is voor mij belangrijk. 

Naast het opvolgen van het leerproces waak ik ook over het sociaal en emotioneel welzijn van de kinderen. Door regelmatig te overleggen met de leerkrachten houd ik zicht op de evolutie van de kinderen.

Als zorgcoördinator ben ik het aanspreekpunt voor zorgvragen van ouders en leerkrachten. Ik organiseer het teamoverleg met alle partners (klasleerkracht, directie, externen, ouders en het CLB). Samen gaan we op zoek naar de beste mogelijke manier om de leerling te begeleiden in zijn of haar verdere schoolloopbaan. 

Ook de kinderen zelf zijn steeds welkom met hun vragen of bezorgdheden.

Karien - Zorgleerkracht

Als zorgleerkracht volg ik de kleuters op en de leerlingen van het 1ste tot het 3de leerjaar.

Als zorgzame school streven we ervoor om de kinderen zich gelukkig te laten voelen. We zetten sterk in op het welbevinden want enkel als het kind zich goed voelt, zal je op alle vlakken vooruitgang zien. Ik wil een aanspreekpunt zijn voor de kinderen zodat ze ten allen tijde welkom zijn met vragen en eventuele problemen.

Elk kind is uniek en elk kind heeft zijn sterke en minder sterke kwaliteiten waar we als onderwijzend team rekening mee moeten houden.

Meestal ben ik als zorgleerkracht te vinden in het zorglokaal of in één van de klassen. Het is mijn taak om, op vraag van de leerkrachten, een groepje kinderen intensief te begeleiden en te observeren. Bij problemen wordt er samen gezocht naar oplossingen om de brede basiszorg te verhogen en te optimaliseren zodat het ten goede komt van het kind. Mijn rol hierin is ondersteunend en remediërend. Dit kan zijn op vlak van taal, rekenen, motoriek, enz.

Anderzijds ben ik ook een aanspreekpunt voor de zorgvragen van ouders en leerkrachten. Hierin hebben we binnen de zorg een grote rol als luisteraar en zullen we vanuit onze expertise hulp bieden.

Daarnaast is er op regelmatige basis overleg om zowel, de kinderen goed op te volgen als de klasleerkracht te ondersteunen binnen de klaswerking.